Witamy
O Przedszkolu
Galerie fotografii
Warto przeczytać
L Artykuły
L Konspekty
Integracja
Sponsorzy
Z życia przedszkola
Kontakt
Aktualności
Koło TPD  Szukaj w serwisie:


Diagnostyka rozwojowa PDF Drukuj Email
21.01.2015.
Opracowała Alina Wojtowicz


                          Przegląd trzech diagnoz funkcjonalnych do oceny małych dzieci ,
                  służących do konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych


MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA


            Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (M.F.D.R.) jest nieskomplikowaną metodą oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia ,której twórcą jest prof. Dr med. Theodor Hellbrugge. Metoda ta jest oparta na kryteriach etologicznych – tzn. na ocenie i interpretacji zachowania dziecka. Pozwala ona na wykrywanie zaburzeń, opóźnień
i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych
i kontaktów społecznych. Propagowana jest przez Krakowską fundację „Promyk Słońca”.


M.F.D.R dla pierwszego roku życia ocena 8 funkcji:
1.Wiek raczkowania  mając na uwadze kontrole głowy i etapy przyjęcia przez niemowlę pozycji
 czworacznej.
2.Wiek siadania
3.Wiek chodzenia
4. Motorykę rąk
5. Percepcję
6. Mowę czynną
7. Mowę bierną(od 10-go mies.)
8. Kontakty społeczne.


M.F.D.R. dla 2i 3 roku życia ocenia 7 funkcji  rozwoju:
1. Dużą motorykę  (lokomocję)
2. Motorykę rąk,
3. Procesy poznawcze
4. Mowę czynną
5. Mowę bierną
6. Dojrzałość społeczną
7. Samodzielność.

       Zaletą tej diagnozy jest to ,że każdo zadanie jest ściśle dobrane do konkretnego miesiąca życia dziecka. Dzieciom urodzonym przedwcześnie tj. przed 40-tym tygodniem ciąży odejmuje się ilość tygodni brakujących do terminu porodu. Pytania testowe są precyzyjnie sformułowane  i posiadają wystandaryzowany materiał testowy. Diagnozę tą można stosować bez ograniczeń w czasie, w zależności od potrzeb i kondycji dziecka.   
      W Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyce Rozwojowej  dla 2 i 3 roku życia podawany jest dla każdego zadania 50. i 90. percentyl. Obie wartości pełnią określoną rolę w ocenie. 90. pecentyl wyznacza granice tolerancji w zakresie poszczególnych funkcji. Jeśli zostanie przekroczona wartość miesięczna ustalona dla 90.percentyla, powstaje uzasadnione podejrzenie, że na podstawie wyników dalszych badań diagnostycznych pojawi się diagnoza opóźnienia. Jeśli dziecko nie przekracza wartości miesięcznej 90.percentyla, prawdopodobnie opóźnienie w rozwoju jest mniejsze.
50.percentyl podaje miesiąc życia, w którym 50% dzieci z grupy losowej rozwiązało dane zadanie testowe. Oznacza to, że prawie co drugie normalnie rozwinięte  dziecko nie osiąga odpowiedniej wartości miesięcznej.
                 Diagnoza ta nie wyczerpuje jednak w  niektórych funkcjach zadań dla dzieci 3-letnich ,
nie można na jej podstawie dokonać nawet przybliżonej oceny I.I.
     

                                           PROFIL OSIĄGNIĘĆ UCZNIA


         Profil Osiągnięć Ucznia (P.O.U.) zawiera skale obserwacyjne do oceny funkcjonalnej dzieci
w wieku od 1-5 lat. Skale zostały opracowane w przedszkolu specjalnym „Orzeszek” w Poznaniu przez Annę i Jacka Kielinów.
        W pierwszym roku życia dziecka w Profilu Osiągnięć Ucznia badaniu podlega 11 dziedzin – to jest:

1. Percepcja wzrokowa do pomiaru rozwoju i sprawności aparatu wzrokowego,        jak i dalszą analizę bodźców wzrokowych w centralnym układzie nerwowym.
2. Percepcja słuchowa- skala ta jest miarą sprawności aparatu słuchowego oraz zdolności dziecka do analizowania przekazu słuchowego
3. Duża motoryka zawiera zadania oceniające rozwój lokomocji i jest miarą kontroli dziecka nad ruchami ciała.
4. Mała motoryka ocenia umiejętność posługiwania się ręką.
5. Koordynacja wzrokowo –ruchowa   skala ta jest miarą zachowań dziecka wymagających współdziałania percepcji wzrokowej i ruchów ręki.
6. Rozwój społeczny stanowi miarę zdolności dziecka do kontaktu emocjonalnego (niekontrolowanego) i na późniejszym etapie także intencjonalnego własnym otoczeniem społecznym.
7. Mowa bierna –skala ta ocenia zdolności dzieci do rozumienia treści słów.
8. Mowa czynna jest skalą mierzącą możliwości lokalizacyjne dzieci i zdolności do komunikacji werbalnej.
9. Naśladownictwo -skala ta jest marą zdolności dzieci do naśladowania głównie zachowań ruchowych, często także naśladownictwa werbalnego, które rozwojowo jest wcześniejsze.
10. Funkcja poznawcza- skala ta przedstawia wskaźniki dotyczące spostrzegania, wyobrażeń, uwagi, pamięci i myślenia.
11. Samodzielność- skala ta obejmuje wskaźniki  dotyczące zachowań dziecka podczas jedzenia, ubierania się i samoobsługi.

        Od 2-5 roku życia ocenie podlega 9 funkcji, gdyż u normalnie rozwijającego się niemowlęcia
w pełni wykształca  się zdolność widzenia i słyszenia. A na późniejszym etapie rozwojowym procesy te są silnie powiązane z wielozmysłowym odbiorem rzeczywistości.

         W moim odczuciu wadą Profilu Osiągnięć Ucznia jest to ,że ocena poszczególnych funkcji
w kolejnych latach rozwojowych zawiera zmienną liczbę  zadań, które nie są ułożone chronologicznie mając na uwadze kolejne miesiące w  danym roku, ale są tylko przekrojowym wskaźnikiem możliwości dziecka w określonym wieku. Ponadto inwentarz materiału testowego nie jest ściśle określony, co stwarza problem dla badającego, gdyż nie jest on pewien czy używane przez niego pomoce są odpowiednie do badania konkretnego zadania. Pytania do poszczególnych zadań są często niedokładnie sformułowane.
       Zaletą profilu jest to, że rozszerza możliwości oceny dla wieku 4 i 5 lat, zawiera bogactwo zadań z wielu dziedzin oraz podkreśla umiejętności matematyczne, manipulacyjne oraz bogacenie zasobu słownictwa. Jest jedyną metodą funkcjonalną , która pozwala w przybliżeniu obliczyć I.I.


                                PROFIL PSYCHOPEDAGOGICZNY
 
                  Profil psychoedukacyjny (PEP-R) opracowany przez Erica Schoplera
 i współpracowników jest kolejnym przykładem diagnozy funkcjonalnej dla małych dzieci w wieku
od 1-5 lat  zawiera 174 zadania bez podziału na wiek i poszczególne funkcje rozwojowe. Pytania testowe są odzwierciedleniem ćwiczeń edukacyjnych opracowanych przez autora w których jest wyraźny podział na 10 badanych ta skalą funkcji- tj:

1.  Naśladowanie
2.  Percepcja
3.  Motoryka duża
4.  Motoryka mała
5.  Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6.  Działania poznawcze
7.  Funkcje poznawcze- mowa czynna i bierna
8.  Samodzielność
9.  Uspołecznienie
10.  Zachowanie - w odniesieniu do dzieci autystycznych.

         Diagnoza ta posiada wystandaryzowane pomoce do badania i precyzyjnie sformułowane pytania.
Podobnie jak dwie wyżej omówione diagnozy doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych w Ośrodkach Wczesnej Interwencji, przedszkolach specjalnych i integracyjnych dla dzieci odbiegających od normy.
        Wszystkie te diagnozy posiadają odpowiednie formularze do wykreślania profilu rozwoju celem stworzenia czytelnego graficznego wykresu.


Bibliografia:

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
Drugi i trzeci rok życia- pod redakcją Theodora Hellbrugge
Fundacja” Promyk Słońca”  Kraków 1995

Profil osiągnięć ucznia Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne  Gdańsk 2002

Profil Psychoedukacyjny  Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym   Gdańsk 1995

 
© 2017 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.